ماموریت

ماموریت

Tianshi ګروپ د "د دې لپاره چې دقیق غوښتنلیک له نسکورېدو سره موم او اضافی ته وده ورکړي:" د ماموریت د پابندی، د ټولو کارکوونکو د حکمت د راټولولو، د مشتريانو د اړتياوو د اصلي توګه پوره کړي، د یوه دوامداره په لویه کچه د صنعتي اډې د جوړولو، او داسې منو چې د موم او اضافی شي د صنعت مشر.

  • captcha